Wednesday, January 08, 2014

In Our Glory - Essay in Digital Photocourse


In our Glory av bell hooks är en välskriven essä från 2003 om klass, konst, ras som handlar om det enkla fotografiet, the snapshot, och om att fotografier kan ge tillbaka, ta ifrån och att bilderna kan binda oss till ursprunget.  Utgångspunkten är ett enkelt foto av bells fader i vit T-shirt från ungdomen och får ge namn åt essän in his glory. Bilden blir då Our Glory. Bell hooks och hennes syster ser samma man (pappa) på fotot men dom ser honom inte på samma sätt.
 Att kämpa för de egna bilderna blir som att kämpa för sina rättigheter och de svartas frigörelse anser bell hooks. De svarta folket spelar inte huvudrollen i samhällets produktion av bilder. Inga gallerier som drivs av vita visar bilder av färgade som är skapade av svarta människor. När de svartas psykologiska och social historia förnekas, kan dolda handlingar raderas och bli till en förträngd besatthet och här kan kameran bli ett magiskt verktyg för att erövra och behålla minnen, komma över förluster och bevara historien. Bell hooks refererar här till sin far - det var han som tog bilderna som blev en självrepresentation till hennes historia. 
Hos sin gammelmormor på landsbygden upptäcker hon bilderna som fanns i hennes hus. Längs husets väggar fanns utrymme att visa bilder som fungerade kurativt om upplevelser av rasåtskillnad. Bilderna fanns där istället för att besöka gallerier eller museum och de representerade hela mångfalden av kroppen, av att vara och ge uttryck för det flerdimensionella där inte fanns några vita koloniserande ögon och som barn lärde vi oss här vilka våra förfäder var! Hon citerar Toni Morrison från Jazz. Bilderna fanns där för att stödja och bejaka vår muntliga historia. 
Bilderna på väggarna var kartor över resor för att klargöra sambandet mellan förr och nu i afroamerikanernas historia!

Digital version course and for our american readers
The Real bell hooks

The Real bell hooks

@bellhooks

Author, Feminist, Teacher and Scholar-bell hooks. Authentic account run by bell hooks and Quassan Castro, Social Media Publicist.
#Real bell hooks
In our Glory of bell hooks is a well-written essay from the 2003 class, art, race is all about the simple photograph, the snapshot, and that photographs can give back, take away and that the images can bind us to the origin. The premise is a simple photo of bells father in white T-shirt from the youth and giving the name to the essay in his glory. The image then becomes Our Glory. Bell hooks and her sister sees the same man (dad) on the photo, but they do not see him the same way.
 To fight for their own images become that of fighting for their rights and the emancipation of blacks believe bell hooks. The black people do not play the main role in society's production of images. No galleries run by white shows pictures of colored which is created by black people. When the blacks psychological and social history is denied, hidden documents erased and become a repressed obsession and this allows the camera to be a magic tool to capture and retain memories, get over losses and preserve history. Bell hooks refers here to his father - it was he who took the pictures that became a self- representation to our history.
At her old grandmother in the countryside, she discovers the pictures that were in her house. Along the walls was room to display images that worked curative about experiences of racial segregation. The pictures were there instead of visiting galleries or museums, and they represented the full diversity of the black body, of being and expressing the multidimensional there were no white colonizing eyes and as children we (she) learned here what our ancestors were! She cites Toni Morrison from Jazz. The images were there to support and affirm our oral history.
The pictures on the walls were maps of the journeys to clarify the relationship between past and present in African Americans' history!

Andra bloggar om Kista Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om Moderna Museet
Andra bloggar om litteratur Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande
© Thommy Sjöberg

Labels:

3 Comments:

Anonymous Pierre said...

Very good! I think you have highlighted the main points in both texts;
See even Andy Grundbergs analysis of the postmodern art
being feedback loops of itself (and thus decaying)
and Bell Hooks telling us of photos being a way to connect with one's past.

1:41 PM  
Anonymous Sara said...

Well written!

1:44 PM  
Anonymous Lars-Erik said...

Not only great but actually interesting answers.
Thanks a lot!

1:46 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home