Sunday, January 13, 2013

Indianhövdingens förbannelse och nyårslöften från Kistalight


Ur Kistalight Academy - Indianhövdingens förbannelse - läser inspirerad av att det just nu spelas en Broadwaymusical på Södra teatern, Assassins, med liknande tema. Plus att det i skolan där jag jobbar startar ett projekt som kallas Läsning pågår. (Alltså A litle bit of microteaching set!) Vid videokameran fru Ulla Kistalight Biten kan ursprungligen läsas här i Ugh...ugh Light

Samtidigt passar vi på med att avge några nyårslöften från Kistalight - som vanligt gäller det läsning.
Varför inte en klassiker som Montaignes essäer?
Vi måste erkänna att vi bara läst delar av dem!
Ändå kallar vi oss då och då för att vilja vara en förortens Montaigne!
Pretentiöst?
Åtminstone del I av Jan Stolpes nyöversättning ska vi klara av!
En annan bok som står halvläst i bokhyllan är Salmon Rushdies Bookervinnande Midnattsbarnen.
Dags för nya nappatag med den i år!
Midnattsbarnen har dessutom blivit vald av läsarna till den bästa Bookervinnaren någonsin. Salmon Rushdie delar Marcel Prousts öde säger många - hans böcker får oerhört mycket beröm men få har läst dem i sin helhet.
- Kistalight läste i alla fall  Satansverserna här om året.
Ytterligare en ej avslutad bok från  bokhyllan får bli Stig Dagermans reportageklassiker Tysk höst.
 Plus varför inte en nyutkommen bok med den fantasieggande titeln Atlas över avlägsna öar av Judith Schalansky. Boken tycks ha haft strykande åtgång och är för närvarande slutsåld!
 Nog med löften nu - läsning ska också vara lustfylld och spontan!
Har under kvällen även sett nya dramaserien En pilgrims död, SVT, som bygger på Leif G W Perssons romaner om Palmemordet. De rekommenderar vi livligt på Kistalight - kan man läsa mer om här -  Faller fritt som i en dröm!
Gott nytt läsår från Kistalight!

Labels: ,

4 Comments:

Anonymous floreurgin said...

floreurgin

Нοlу! Υοur Vidеοs Аrе Good
Ηellο there,

Ӏ just saԝ a ϲοuρlе of уοur uploads on YоuTubе. Υouˊve gоt sоmе rеallу impressive stuff thеre!

Αs ɡοod as yοur vids аre I was а bit perρleхed that more реοрlе ԝerеnˈt watching thеm.
Sеrіοusly, Yоur vids are sοme of tһe best around, can't believe more people һavenˈt enjοуеd tһem.

Do yοu reаlіzе tһаt your vidеоs аre sоme οf tһе ƅetter ones that ΥоuΤube һаs tо оffer? Тhank yοu sо mucһ for makіnɡ them!

It's sο wеіrd tһat pеοplе seem to ԝаtch tһе same kind οf garbаɡe vіdеos all thе time. Ι mean ϳust lοok at tһe most popular videos, whеn compared tο уоurs tһеy seem so stale.

Sometimes makіnɡ a gоod video just isnʻt enough. І know ƅеcаusе а friend оf mine usеd to spend sο mucһ time making mу YοuTube videos аnd tһеn һаvе nо one ԝatch thеm. That аll changed ԝhen һе fоund

becomeviral dot Ͼ O M

Іt rеallу is quite a ɡеnіus little proɡrаm. Basically thеy send you а ton of vіеws to yоur vidеο.

Тһе viеws һelр you gain mеmbеrs tο уοur cһannеl, ɡet your vіdeο ranked in YοuΤuƅе, and tһеn уou really start sеeinɡ tһе views rοll іn.
Skickat till: Thommy Sjöberg

1:53 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

- Kul med spambrev!
Jag menar beröm!

7:30 AM  
Anonymous Årstagalningen said...

Visst ska du ha beröm, massor ! men inte i form av Spam !

2:04 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Tack Årstagalningen!

Har försökt att utreda vem Floreurgin är som skickar lovord via youtube-comments.
Kul förstås!
Men mysko!
Inte spam - men bra nära!

12:44 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home